Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Sisällysluettelo

1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat 2

1.1 Vuosikokous 2

1.2 Hallitus 2

1.3 Hallituksen tehtävä 2

1.4 Valmennuspäällikkö 2

1.5 Joukkueet 2

1.6 Vanhemmat 2

2. Juniori Hermes ry:n urheilutoiminnan pelisäännöt 2

2.1 Seuran valmennusideologia 2

2.2 Joukkueiden muodostaminen 2

2.3 Pelaajien siirtyminen seuran joukkueesta 2

2.4 Valmennustoiminta 2

2.5 Peluuttaminen 2

2.5.1 U8-U12- juniorit 3

2.5.2 U13-U14-juniorit 3

2.5.3 U15-juniorit 3

2.5.4 U16-U20-nuoret 3

2.6 Poissaoloista ilmoittaminen 3

2.7 Ongelmien ratkaisut 3

3. Joukkueiden toimihenkilöiden toimenkuvat 3

3.1. Joukkueenjohtaja (Joukkueenjohtajat 1-2/joukkue) 3

3.2 Rahastonhoitaja 3

3.3 Valmentaja/Ohjaaja 3

3.4 Huoltajat 3

3.5 Viestintä vastaava 3

4. Pelaajasiirrot(Seuran vaihtamien) 4

5. Talousasiat 4

5.1 Joukkueen budjetti 4

5.2 Joukkueiden pankkitilien käyttöoikeus 4

5.4. Joukkueiden talkootyöt Juniori Hermekselle 4

5.4. Toimintavuoden maksun pienentäminen talkoilla 4

5.5. Joukkueen / seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen 4

5.6. Taloudelliset asiat siirron yhteydessä 4

5.7. Joukkueen maksamat korvaukset 4

6. Joukkueen jakautuminen tai loppuminen 5

Johdanto

Seuramme toimintaan tulee vuosittain mukaan uusia pelaajia ja heidän vanhempiaan. Näin syntyy joukkueita, joille selkeät säännöt ovat hyvä apu toiminnan käynnistämisessä ja sen pyörittämisessä. Kaikkien seuran joukkueiden on noudatettava näitä seuran hallituksen vahvistamia PELISÄÄNTÖJÄ.

PELISÄÄNNÖT on laadittu helpottamaan joukkueissa tehtäviä ratkaisuja ja ohjaamaan joukkueiden toimintaa Suomen lakien ja asetusten mukaan. Joukkueen nimetty johtoryhmä valvoo joukkueissa näiden sääntöjen noudattamista tehtäväkuvansa mukaan. Nämä säännöt tulee käydä läpi yksityiskohtaisesti joukkueiden vanhempien kokouksissa riittävän usein toimintavuoden aikana.

Hallitus pidättää oikeuden muuttaa, laatia ja hyväksyä uusia toimintamalleja ja sääntöjä tarpeen mukaan.

1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat

1.1 Vuosikokous

Yhdistyssääntöjen mukaan Juniori Hermes ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää VUOSIKOKOUS ja mahdollinen ylimääräinen vuosikokous.

Seuran tilikausi päättyy 31.5. Seuran vuosikokous voidaan pitää kesäkuussa, heti sen jälkeen kun tilinpäätös on valmistunut.

Vuosikokouksen päättämät asiat:

 • Hallituksen valinta
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
 • Toiminta ja taloussuunnitelman hyväksyminen
 • Liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen
 • Toiminnantarkastajan valinta
 • 1.2 Hallituksen tehtävät

 • Käsitellä seuraa koskevat markkinointi- ja yhteistyösopimukset
 • Valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
 • Päättää seuraa koskevissa yleislinjauksissa ja työtehtävien jaosta
 • Hoitaa seuran käytännön asioita
 • Seuran hallitus jaetaan toimikuntiin jotka toimivat itsenäisesti vastuualueillaan
 • Toimikunnat: Varainhankinta-, Urheilu- ja Best Hall toimikunta
 • 1.3 Valmennuspäällikkö

  Hoitaa ja vastaa seuran urheilutoiminnan linjauksesta. Valmennuspäällikkö valitsee ohjaajat ja valmentajat, toimien myös heidän tukihenkilönään. Vastaa seuran sisäisestä koulutuksesta. Jakaa viikoittaiset jäävuorot ja vastaa niiden painotuksista. Toimii urheilutoiminnan yhdyshenkilönä eri sidosryhmien välillä (Edustus Hermes, SJL ja muut yhteistyöryhmät) Hän toimii urheilutoimikunnan puheenjohtajana.

  1.4 Joukkueet

  Juniori Hermes ry:n joukkueet ovat taloudellisessa toiminnassaan itsenäisiä, vaikka kuuluvatkin kirjanpidollisesti Juniori Hermes ry:n alaisuuteen. Joukkueiden vanhempainkokous valitsee keskuudestaan joukkueen johtoryhmän, johon kuuluu JOUKKUEENJOHTAJA, RAHASTONHOITAJA ja kaksi HUOLTAJAA. ja TIEDOTTAJA. Joukkueen VASTUUVALMENTAJA/OHJAAJA on myös automaattisesti johtoryhmän jäsen. Joukkue on velvollinen täyttämään toimihenkilö lomakkeen ja palauttamaan sen valmennuspäällikölle kun joukkueen johtoryhmä on valittu. Joukkueen johtoryhmä laatii vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman, joka hyväksytetään junioreiden vanhempainkokouksessa ja toimitetaan seuran hallitukselle vahvistettavaksi kauden alussa (elokuussa). Joukkueen tilin käyttöoikeudet ovat joukkueenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Joukkueiden tärkeimmät velvollisuudet seuraa kohtaan ovat:

 • Noudattaa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä
 • Suorittaa hallituksen esittämän ja vuosikokouksen vahvistaman seuramaksun seuralle ajallaan
 • 1.5 Vanhemmat

  Koko seuran kannalta vanhempien rooli on ratkaisevan tärkeä. Seuran kehittämisen tulee tapahtua yhdessä vanhempien kanssa, sillä seuran tärkeimpiä tavoitteita ovat kasvatukselliset tavoitteet yhdessä kotien, koulujen ja muiden nuorisotyötä tekevien yhteisöjen kanssa. Vanhempien tulee taata johtoryhmälle työrauha. Viestintä johtoryhmälle tulee hoitaa joukkueenjohtajan kautta.

  2. Juniori HERMES ry:n URHEILUTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT

  2.1 Seuran valmennusideologia

  Seuran ideologiana on kehittää nuorta ihmisenä ja antaa hänelle oikeita toimintamalleja yhteiskunnassa toimimista varten. Antaa nuorelle mahdollisuus harrastaa monipuolista liikuntaa ja innostaa häntä hankkimaan liikunnasta elinikäinen harrastus. Antaa urheilullisesti lahjakkaalle nuorelle mahdollisuus kehittyä eteenpäin jääkiekossa. Seuraa haluaa olla kehittämässä seurojen välistä yhteistyötä Keski- Pohjanmaan alueella yli lajirajojen.

  2.2 Joukkueiden muodostaminen

  Seuran ensimmäinen ikäkausijoukkue on G-juniorit. Jokainen lapsi on tervetullut seuratoimintaan. Ikäkausijoukkueet muodostetaan syntymävuoden mukaan. Ikäkausijoukkue harjoittelee yhdessä harjoitusryhmässä ja peliryhmiä muodostetaan pelaajamäärän mukaan seuranvalmennuslinjauksen mukaisesti. Joukkueen muodostamisesta vastaa vastuuvalmentaja yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa.

  2.3 Pelaajien siirtyminen seuran joukkueesta toiseen

  Pelaajat edustavat lähtökohtaisesti oman ikäluokkansa joukkuetta. Mikäli seuralle tai pelaajalle on edunmukaista olla muussa kuin oman ikäryhmänsä joukkueessa, päättävät liikkumisesta valmennuspäällikkö yhdessä ikäluokkien vastuuvalmentajien kanssa.

  2.4 Valmennustoiminta

  Valmennustoiminta perustuu seuran valmennuslinjaukseen.

  Valmentajia ja ohjaajia on informoitu seuran pelisäännöistä ja valmennuslinjauksesta. He ovat sitoutuneet noudattamaan annettuja ohjeita. Valmennusryhmä tekee kausisuunnitelman joka hyväksytetään seuran valmennuspäälliköllä.

  2.5 Peluuttaminen

  Seura osallistuu U8- U15 - juniorijoukkueillaan alueen ikäluokille osoittamiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. U16 – U20 – juniorit osallistuvat valtakunnallisiin sarjoihin. Seura katsoo oikeudekseen määrätä joukkueet taitotasojen edellyttämiin sarjoihin.

  2.5.1 U8- U12- juniorit

  Tasapuolinen peluuttaminen.

  Peliajan saamisen edellytyksenä on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että joukkueen laatimien sääntöjen noudattaminen.

  2.5.2 U13 - U14-juniorit

  Tasapuolinen peluuttaminen.

  AAA- ja AA-tason peliryhmissä pelaajille sopivan pelillisen haasteen tarjoaminen

  Peliajan saamisen edellytyksenä on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että joukkueen laatimien sääntöjen noudattaminen.2.5.3 U15 -juniorit

  Peliajan ansaitseminen.

  Peliajan saamisen edellytyksenä on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että joukkueen laatimien sääntöjen noudattaminen. Yksittäisen ottelun sisällä valmentaja voi säädellä pelaajien peliaikaa joukkueen edunmukaisella tavalla.

  2.5.3 U16-U20-nuoret

  Peliajan ansaitseminen. Voiton tavoittelu.

  Yksittäisen ottelun sisällä valmentaja voi säädellä pelaajien peliaikaa joukkueen edunmukaisella tavalla. Peliajan saamisen edellytyksenä on yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että joukkueen laatimien sääntöjen noudattaminen ja tunnollinen harjoituksissa käyminen sekä harjoittelu. U16 - U20 – junioreissa vastuuvalmentaja vastaa peluuttamisesta. U16 - U20 – nuorissa vähemmälle peliajalle jääneille pelaajille pyritään järjestämään lisäpeliaikaa yhteistyöseuroista.

  2.6 Poissaoloista ilmoittaminen

  Joukkueet laativat sisäisesti säännöt poissaoloista ilmoittamiseen.

  2.7 Ongelmien ratkaisut

  Joukkueen johtoryhmä ratkaisee ensikädessä joukkuetta kohtaavat ongelmat. Jos joukkueen johtoryhmä ei pysty ratkaisemaan ongelmaa, se viedään valmennuspäällikölle. Valmennuspäällikkö voi tapaus kohtaisesti viedä asian käsiteltäväksi Urheilutoimikuntaan. Mahdolliset rangaistukset pelaajalle hänen sopimattomasta käytöksestään antaa aina se joukkue, minkä kirjoilla pelaaja on.

  Jos on kyse valmentajan tai muun johtoryhmän sopimattomasta käytöksestä, käsittelee asiaa valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikkö voi tapaus kohtaisesti viedä asian käsiteltäväksi Urheilutoimikuntaan.

  3. Joukkueiden toimihenkilöiden toimenkuvat

  3.1. Joukkueenjohtaja (Joukkueenjohtajat 1-2/joukkue):

 • Toimii joukkueen yhdyshenkilönä muihin sidosryhmiin
 • Vastaa joukkueen taloudesta (esim. varainhankinnasta) yhdessä johtoryhmän kanssa
 • Edesauttaa toiminnallaan valmentajien työrauhaa
 • Vastaa sisäisestä tiedottamisesta
 • Järjestää kuljetukset, ruokailut ja majoitukset
 • Vastaa ottelujärjestelyistä (tuomari - ja toimitsijavaraukset, tulosilmoitukset, peliaikojen ilmoitukset jne.)
 • Vastaa kurinpidosta yhdessä muun johtoryhmän kanssa
 • Huolehtii seuran antamista tehtävistä
 • Hyväksyy allekirjoituksellaan laskut rahastonhoitajan maksettaviksi
 • 3.2 Rahastonhoitaja

 • Vastaa joukkueen päivittäisestä rahaliikenteestä
 • Vastaa joukkueen kirjanpidosta
 • Vastaa joukkueen taloussuunnitelman laatimisesta ja toteutumisen seuraamisesta yhdessä muun johtoryhmän kanssa
 • 3.3 Valmentaja/Ohjaaja

 • Vastuuvalmentaja/Ohjaaja vastaa joukkueen kaikesta urheilullisesta toiminnasta
 • Laatii ja toteuttaa kauden harjoitus -/toimintasuunnitelman
 • Johtaa harjoitukset ja ottelut
 • Suunnittelee otteluohjelman
 • Kehittää omalta osaltaan kokkolalaista jääkiekkokulttuuria
 • Osallistuu seuran sisäiseen valmentajakerhotoimintaan
 • Nimeää joukkueen ja suunnittelee pelilliset asiat
 • Toimii liikunnallisen elämäntavan viestittäjänä
 • Edistää omalla esimerkillään liikunnallisia ja kasvatuksellisia tavoitteita
 • Osallistuu joukkueiden vanhempien järjestämiin tilaisuuksiin pyydettäessä
 • 3.4 Huoltajat

 • Vastaa joukkueen varusteiden kunnosta ja täydennyksistä
 • Huolehtii ensiaputarvikkeista
 • Huolehtii joukkueen pelipaidoista ja luistimien teroittamisesta
 • Vastaa joukkueen huollosta harjoituksissa ja otteluissa
 • Kuuluu joukkueen johtoryhmään ja vastaa osaltaan kurinpidosta
 • 3.5 Viestintä vastaava

 • Vastaa joukkueen viestinnästä
 • 4. PELAAJASIIRROT (Seuran vaihtamien)

  Pelaajan vaihtaessa seuraa tulee hänen aina pyytä pelaajasiirtoa vanhasta seurasta. Seuramme noudattaa SJL:n ohjeistusta vapaasta seurasiirrosta. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajan on kirjallisesti/sähköpostitse ilmoitettava seuran valmennuspäällikölle 30.6. mennessä aikovansa vaihtaa seuraa. Tämän jälkeiset seurasiirtopyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti Urheilutoimikunnassa.

  Seurasiirtoa pyytävän pelaajan, tulee olla suorittanut kaikki velvoitteet seuraa ja joukkuetta kohtaan, jotta siirto voidaan myöntää.

  Juniori Hermekseen siirtyvän pelaajan Jääkiekkoliiton perimä kirjaamismaksu laskutetaan pelaajalta. Kaikki pelaajasiirrot tulee hoitaa valmennuspäällikön kautta.

  Pelaajasiirrot kesken kauden U16-U20

  Seuran ja joukkueen uusi kausi alkaa vuosittain 1.5 alkaen. Mikäli pelaaja osoittaa halukkuuden siirtyä kesken kauden seuran toiminnasta seurayhteistyön tai seurayhteisön ulkopuolelle on sen tapahduttava kilpailusääntöjen mukaisesti ja sen lisäksi kaikki maksuvelvoitteet seuraa ja joukkuetta kohtaan on oltava hoidettuna ennen siirtoa.

  Seurayhteistyön ja seurayhteisön sisällä tapahtuvassa pelaajan kehityksen huomioivassa siirtoliikenteessä seurat sopivat velvoitteista keskenään.

  Pelaaja katsotaan ottaneen pelipaikan joukkueesta kun hän valmennuksen kutsusta liittyy joukkueen toimintaan try-outien tai sitä vastaavan muun joukkueen muodostamistavan ( vapaat harjoitukset ym.) mukaisen tapahtuman jälkeen.

  Maksuvelvoitteet kuten esim. kausi- ja muut maksut, talkoovuorot ja muut mahdolliset velvoitteet joukkuetta kohtaan muodostuvat kun joukkueen aloituspalaveri on pidetty ja joukkueen kauden velvoitteet ja toimintamallit on kokouksessa määritelty ja hyväksytty. Joukkueen kausimaksu on joukkueen aloituspalaverin määrittelemä budjetin mukainen koko kautta koskeva maksu joukkuetoiminnasta syntyvien kulujen kattamista varten. Maksu voi sisältää kaikki toiminnasta syntyvät kulut tai siitä voi olla eriteltynä pois pelimatkoista syntyvät kulut, jolloin pelimatkojen kulut kohdistuu vain niille pelaajille, jotka kulloinkin ovat pelimatkalla mukana.

  Kokousten pöytäkirjat säilytetään joukkueen pukukopin materiaalipankissa, jossa ne ovat kaikkien joukkueen toimijoiden nähtävillä.

  Velvoitteet seuraa kohtaan muodostuvat kun seurasiirto pelaajan osalta seuraan on tehty. Velvoitteita seuraa kohtaan ovat esim. vuosikokouksen määrittelemät seuramaksut, seuran muut velvoitteet kuten talkoot ym.

  Näillä edellä mainituilla toimilla pyritään varmistamaan joukkueiden ja seuran kausitttainen toiminta heti tehokkaasti alkuun.

  .

  5. TALOUSASIAT

  5.1 Joukkueen budjetti

  Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle talousarvion. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Joukkueiden budjettien hyväksymisestä vastaa seuran hallitus. Joukkueiden varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat. Joukkueen tili ei voi olla kauden lopussa miinuksella. Mikäli joukkueen kuluvan kauden rahavarat jäävät negatiiviseksi, keräävät joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja puuttuvat varat kausimaksun korotuksella.

  5.2 Joukkueiden pankkitilien käyttöoikeus

  Joukkueen nimissä olevan seuran pankkitilin käyttöoikeus edellyttää, että tilille on nimetty kaksi käyttäjää. Vanhempien kokous valitsee pelaajien vanhemmista tillinkäyttöoikeuden saavat henkilöt. Yleensä näitä ovat rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja, joiden täytyy hoitaa joukkueen raha-asioita. Joukkueenjohtaja toimittaa hallitukselle joukkueen vanhempienkokouksen pöytäkirjan missä tilinkäyttäjät ilmenevät. Tilinkäyttöoikeuden saamista varten pankki vaatii vanhempainkokouksen pöytäkirjapäätöksen sekä tilinkäyttöoikeuden saajalta henkilötodistukset ja allekirjoitukset. Seuran käyttämä pankki on Kokkolan Osuuspankki. Joukkueella ei saa olla tilejä muissa pankeissa, eikä seuran tilikirjanpidon ulkopuolisia tilejä.

  5.3 Joukkueiden rahat ja omaisuus

  Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus jotka on maksettu tilille, kerätty tai muuten hankittu, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee oman kirjanpidon, joka liitetään seuran kirjanpitoon. Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun suuruuden päättää joukkueen vanhempainkokous. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja suurin osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään talkoita tekemällä tai muunlaisilla varainhankinta toimilla. Joukkueen talkootyönä saadut korvaukset käytetään koko joukkueen hyväksi.

  5.4. Joukkueiden talkootyöt Juniori Hermekselle

  Joukkueet ovat velvollisia suorittamaan Juniori Hermeksen vaatimat talkootyöt esim. Edustus Hermeksen pelissä.

  Talkootyöläisen poisjäänti Edustus Hermeksen pelistä johtaa sakkomaksuun joukkueelle.

  5.5. Joukkueen/seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen

  Joukkueen rahavarat ja omaisuus siirtyvät joukkueen mukana seuraavalle pelikaudelle. Joukkueet ovat vastuussa ja korvausvelvollisia seuralta lainassa olevasta omaisuudesta ja palauttamaan ne kauden päätyttyä seuralle.

  5.6. Taloudelliset asiat siirron yhteydessä

  Pelaajan mukana ei siirry edellisen joukkueeseen hankittua tai maksettua rahaa, varusteita tai muuta omaisuutta.

  Varusteet, jotka on ostettu joukkueen yhteisillä rahoilla, ovat seuran omaisuutta.

  Pelaajan lopettaessa jääkiekon seurassa, hän palauttaa kaikki joukkueelta/seuralla saamansa varusteet. Kaikki maksetut rahat jäävät joukkueen/seuran tilille.

  5.7. Joukkueen maksamat korvaukset

  Jokainen joukkue joka maksaa korvauksia joukkueen toimihenkilöille on vastuullinen noudattamana Suomen Verohallinnon laatimia ohjeita. Vanhempain kokous voi määritellä toimihenkilöiden palkkiot jos niitä maksetaan. Joukkueessa toimivan toimihenkilön tekemää työpanosta ei voi vähentää pelaajan kausimaksusta.

  6. Joukkueen jakautuminen tai loppuminen

  Kaikki varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, ovat seuran omaisuutta. Varat ovat joukkueen käytettävissä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja yksityishenkilöille. Jakautuva tai lopettava joukkue voi myydä yhdistyksen omaisuutta, joka on ollut joukkueen käytössä, vain jos tavarat myydään jollekin seuran toiselle joukkueelle. Myynnistä saadut rahat on käytettävä joukkueen tilivelkojen maksuun tai luovutettava seuralle. Joukkueen toimintansa aikana hankkima kalusto on seuran omaisuuta ja jää seuralle joukkueen lopetettua toimintansa.

  Junioro Hermes ry